top of page

Vad säger lagen och Polisen om övergivna och kvarlämnade cyklar?

Kortfattat

  1. Innan cykelrensning utförs måste de boende i god tid informeras.
  2. Cyklar bör i god tid, på något vis märkas upp och de boende skall informeras om förfallodag när kvarvarande cyklar forslas bort.
  3. Kvarvarande cyklar måste därefter lagras i minst 2-3 månader för att eventuella cykelägare skall få en chans att få tillbaka sin cykel. ( För att det inte ska vara fritt fram för allmänheten att plocka russinen ur kakan och bara lämna skrotet kvar till oss så är vi tacksamma om de lagras i ett slutet utrymme.)
  4. Efter 2-3 månaders lagring tillfaller kvarvarande cyklar fastighetsägaren/föreningen och de är fria att göra vad de vill med dem. Tex. be AW ReCycling att hämta dem till återbruk.

Kvarglömda föremål på offentlig plats

Om en kvarglömd sak upphittas i till exempel en affärslokal, buss, tåg, nöjes- och idrottsanläggning, skola eller liknande blir respektive inrättning upphittare, oavsett vem som gjort fyndet. En privatperson som gör ett sådant fynd har därför inte rätt att själv ta hand om godset utan ska lämna det till inrättningen.

När blir upphittaren ägare till hittegodset?

Om ägaren inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen eller om ägaren inte hämtar hittegodset inom en månad från det att denne underrättades blir upphittaren ägare till hittegodset. Polisen har då rätt att kräva upphittaren på de kostnader som Polisen haft i samband med fyndet.

Förlorade föremål

Förlorade föremål där förlusten kan misstänkas ha orsakats av ett brottsligt förfarande ska alltid anmälas till polisen. Anmälda föremål är alltid lättare att spåra till ägaren. Polisen har ett rikstäckande dataregister där allt gods läggs in med olika identifieringsnycklar, exempelvis stöldmärkning och tillverkningsnummer. Därför är det till stor hjälp om föremålet är stöldmärkt eller om tillverkningsnumret finns uppskrivet.

Kvarlämnad egendom och överfulla utrymmen – vad gör man?

Ett vanligt förekommande problem hos många bostadsrättsföreningar är att cykelrum,barnvagnsrum, eller andra gemensamma utrymmen efterhand lätt blir belamrade med diverse föremål. Det kan vara kvarlämnade cyklar, barnvagnar, kälkar men även andra föremål som inte hör hemma i dessa utrymmen. Ibland har tidigare bostadsrättshavare eller hyresgäster lämnat kvar egendomen eller så har någon helt enkelt glömt kvar den. Problemet för föreningen är att det är svårt att veta ifall egendomen faktiskt är övergiven eller inte. Därför bör inte föreningen kasta egendomen bara för att man tror att den är övergiven eller för att man bedömer att den saknar värde. En möjlighet för föreningen är att, t.ex. i samband med vårstädning, informera medlemmarna om att man kommer att gå igenom de gemensamma utrymmena och samtidigt be de som har egendom där att ta hand om den eller märka upp den på ett tydligt sätt.Vad gör man då med föremål som inte tas om hand eller märks upp på detta sätt?

Kvarlämnad egendom i cykelförråd, barnvagnsrum och andra gemensamma utrymmen

Egendom som är av värde ska först och främst tas om hand och förvaras på betryggande sätt. Föreningen bör även anteckna vad det är för egendom man tagit hand om. Är ägaren till egendomen inte känd ska föreningen dessutom enligt Lagen om hittegods anmäla vad man hittat till polisen. Om ägaren till hittegodset inte hör av sig inom tre månader därefter är det upp till föreningen att bestämma om man vill behålla egendomen eller göra sig av med den. Om polisen tagit hand om egendomen och föreningen inte hör av sig tillfaller egendomen istället staten.

Kvarlämnad egendom i hyreslägenhet

I hyreslagen finns särskilda bestämmelser om egendom som lämnats kvar i en lägenhet när hyresgästen övergivit lägenheten. De gäller både bostadslägenheter och lokaler och även utrymmen som hör till lägenheten, ex. källarförråd. En lägenhet anses övergiven om bostadshyresgästen eller lokalhyresgästen inte längre använder lägenheten och inte heller betalar hyra för den. Hyresvärden/Föreningen har då två valmöjligheter. Antingen skickar man en anmodan till hyresgästen att hämta sina saker. Om tre månader passerar utan att hyresgästen hämtar egendomen blir föreningen ägare till denna. Ett annat alternativ är att inte skicka någon anmodan alls. I så fall måste föreningen vänta i sex månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten.

Kvarlämnad egendom i bostadsrättslägenhet

Bostadsrättslagen saknar särskilda bestämmelser om egendom som en bostadsrättshavare lämnat. I praktiken uppstår inga problem när en lägenhet överlåts utan det blir då i första hand en fråga mellan köpare och säljare.En bostadsrättshavare kan också avsäga sig sin bostadsrätt. I bostadsrättslagen står att bostadsrätten då övergår till föreningen vid månadsskiftet närmast efter tre månader från själva avsägelsen. Möjligen skulle man kunna hävda att den egendom som eventuellt finns kvar i lägenheten även tillfaller föreningen.För säkerhets skull kan man följa de regler som gäller för kronofogden vid avhysning. Om egendomen som tillhör den avhyste inte hämtas inom tre månader från avhysningen, trotsanmodan, så kan kronofogden sälja eller slänga egendomen. Motsvarande förfarande bör kunna användas när en bostadsrättshavare avsagt sig bostadsrätten.

bottom of page